Uitdagend leren op de SBO School Arcadia

Deze Speciale School voor Basisonderwijs neemt 'uitdagend leren' als uitgangspunt, waardoor gewerkt wordt in de richting van onderwijs dat 'adaptief' (passend) en resultaatgericht mag worden genoemd ten aanzien van zowel 'instructie' (onderwijs) als 'ondersteuning' (begeleiding).
 
'Uitdagend leren' betekent dat de school zich ten doel stelt een leeromgeving te creëren waarin zo optimaal mogelijk aan de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van de  leerlingen tegemoet gekomen wordt (passend), zodat zij optimaal kennis, inzichten en vaardigheden kunnen leren (resultaatgericht).

arcadia.jpg
Foto: Leon Saelmans (ter beschikking gesteld door DMV architecten Kerkrade)

'Uitdagend leren' betekent voor deze leerlingen onderwijs en begeleiding passend bij hun mogelijkheden: geen 'oud leren', geen 'nieuw leren' maar geëngageerd leren.

'Oud' leren  >>>>>> Uitdagend leren <<<<<< 'Nieuw' leren
 

'Uitdagend leren'
betekent tegelijk: Niet alleen denken dat leren moeilijk is, maar ook samen met de leraar en medeleerlingen zoeken naar (andere) wijzen van leren en dan ontdekken dat je heel veel wél kan, door gewoon (abstract) leren en soms ook door al doende te leren.

'Uitdagend leren'
betekent ook meer zelfbewust en zelfverantwoordelijkheid leren, meer zelfstandig leren en samen leren met de andere kinderen, zoveel mogelijk op 'echte' leerplekken binnen en buiten de school: de stamgroep (klas), leerwerkplekken buiten de stamgroep en ateliers (al doende leren). Leerlingen maken (ook) zelf verslag van hun leerprestaties: in de eigen 'portfolio' mag elke leerling laten zien wat hij geleerd heeft, waar hij trots op is en waar het een beetje beter kan.

'Uitdagend leren' betekent dat de leerlingen van elke bouw worden gestimuleerd om (na instructie) zelfstandig en samen te werken onder begeleiding van een team van leraren, klassenassistenten en andere onderwijsondersteuners. De leraren werken bij het lesgeven in lerarengroepen samen (bouwgebonden teamteaching) en ook samen met de onderwijsondersteuners. De muren van de verschillende stamgroepen zijn door de flexibele wanden naar elkaar te openen waardoor er één grote leerruimte ontstaat voor meer kinderen en meer leraren.

'Uitdagend leren' betekent dat de leerlingen gebruik leren maken van moderne digitale hulpmiddelen: computers binnen de klas, op de vele leerplekken buiten de klas en verschillende digitale schoolborden (communicator en smartboard), alles met internet-aansluiting.

'Uitdagend leren' betekent dat het onderwijs planmatig gericht is op het bereiken van passende leerresultaten voor elk kind, d.w.z. gebaseerd is op een ontwikkelingsperspectief en handelingsplan.


De Speciale School voor Basisonderwijs Arcadia stelt zich ten doel het verzorgen van basisonderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidaktische benadering is aangewezen, dat zij althans gedurende enige tijd op een Speciale School voor Basisonderwijs moeten worden opgevangen.
Binnen deze SBO zal een speciale plek zijn voor Jonge Risico Kinderen (JRK).